50:36.43N 02:27.15W

Innamorata
Steve & Carol
Sat 6 Aug 2011 19:17