Article in OSK

Salsa af Stavsnas
Ellinor Ristoff Staffan Ehde
Tue 10 Mar 2015 03:38

There is a magasin in Sweden for sailors going long range sailing.
I wrote an article about Curly for them.
Below you will find the text and a Google translation (!!) 
När syftet är att hjälpa andra
 

Jag tror att de flesta långseglare kan peka på små saker på vägen som hjälpt oss att ta stora beslut. Det kan vara Jim Cornell som grundade ARC:en, så vi vågade ta oss över Atlanten eller meteorologen Bob Mc Davitt som ger den trygghet vi behöver för att segla den fruktade sträckan ner till Nya Zealand. De flesta seglare på väg mot Fiji siktar numera på den lilla staden Savusavu på ön Vanu Levu, där hittar vi ett annat viktigt stöd, Curly Carswell.
Det som förenar de tre vise männen är syftet att hjälpa andra seglare med sin kunskap och erfarenhet.
 

 
Fiji är det bästa vi upplevt sedan vi lämnade Sverige, naturen och människorna är ett enda stort leende, men inget fånigt flin, snarare ett som ställer krav. Vi måste anpassa oss efter de omständigheter och den kultur som gäller, det är lärorikt och där finns en belöning.
 

 
Fiji, Fidji, Fidiji eller Fidgi
 

 
Fiji är förvirrande på många sätt. Ett land som behållit sina uråldriga traditioner tvingar seglarna att utföra okända ceremonier och REVEN, de ökända reven finns överallt och lurar strax under ytan. Här har tusentals seglare rammat sina båtar på någon av de outgrundligt vackra korallerna. Antingen har de mist sina dyrgripar eller så har de reparerats för stora summor. Den digitala navigationen har inte förbättrat situationen nämnvärt, då många litar alltför mycket på urgamla mätningar som överförts till moderna pixlar. 
Den som oroar sig för att segla in bland Fiji’s öar, det bästa Stilla Havet kan erbjuda, behöver bara styra kosan till Savusavu och gå på ett seminarium med Curly. Där får man lära sig hur sevusevu ceremonierna utförs och var man köper den bästa Yangunan.
Sevusevu är namnet på den ceremoni vi måste utföra när vi kommer till en by för första gången. Det kan låta uppfodrande men är ofta en mycket trevlig väg in ett samhälle som annars bara skulle vara ett ”besök”. För att visa vår respekt och som gåva tar vi med en rot som kallas Yangona. Roten mals ner och förvandlas till Kava som dricks för att försegla vår tillhörighet. Allt detta lär vi oss på Curlys seminarium, därefter följer en späckad timme med destinationer och vad de har att erbjuda.
 

 
En digital sherpa
 

 
Curly är nyckeln till en trygg segling bland de trehundra öarna och de tusentals reven.
Istället för att segla efter sjökort som inte stämmer använder många seglare hans waypoints. Varje destination har färdiga rutter som är utstakade elektroniskt. När situationen kräver blir avstånden mellan varje waypoint bara några meter och kommentarerna hjälper oss att förstå vad vi har att vänta.
”Det finns två problem” hävdar Curly. ”Det ena är att många har seglat långt när de väl kommer hit, så de anser sig behärska sin båt och har svårt att lyssna på råd.  Det andra är att många långseglare inte skulle gett sig av utan GPS, så de kan faktiskt inte navigera.”
För 20 Fiji dollars (80 svenska kronor) kan vi abonnera på Curlys waypoints under ett år. Sedan är det bara att segla iväg. När vi behöver nya waypoints skickar vi ett mail som anger var vi är och vilken destination vi önskar gå till, då kommer ett svarsdokument med instruktioner. Curly brukar dessutom hålla reda på sina ”abonnenter” och skickar varningsmail om han ser någon fara med vädret eller andra omständigheter.
På Fiji är internetuppkopplingen en dröm jämfört med resten av Stilla Havet (bättre än Nya Zealand). 3G täckningen är otrolig trots att man befinner sig på medeltiden när det gäller mycket annat ute på öarna. Därmed inte sagt att den är heltäckande så satellittelefon är fortfarande nödvändig.
När jag frågar Curly vad det är som driver honom svarar han att han vill att långseglarna skall uppleva människorna på de yttre öarna, men han vill också att vi inte skall förstöra för de som kommer efter oss.
Ett exempel är Södra Lau gruppen som nyligen öppnats för utlänningar och det är verkligen ”jungfrulig” mark. Öborna använder mycket lite pengar i sin handel och det är viktigt att seglarna inte kommer in och förstör förutsättningarna för de som bor där att behålla sitt oberoende.
 

 
Curly
 
Curly kom till Fiji som ung militär från Nya Zealand, uppdraget var att hjälpa till med återställning efter en orkan. Där föddes kärleken till människorna och landet. Hans historia är brokig, han har krigat i Vietnam  och där blev han så hörselskadad att de friställde honom. Då flyttade han upp till Fiji och arbetade för ett företag som utförde stora markarbeten. Hans förmåga att styra och planera från militären passade bra ihop med mentaliteten på Fiji. Framgången blev så stor att han beslöt sig för att starta en egen entreprenad. Han startade också ett dykföretag tillsammans med sin dåvarande fru. De var bland de första operatörerna som kunde erbjuda organiserad dykning på Fiji. Det var också Curly som så småningom såg till att en tryckkammare köptes in tillsammans med de andra dykföretagen.
I början av 2000-talet i samband med en militär kupp blev hans fru svårt knivskuren i en butik och efter det ville hon tillbaka till Nya Zealand. Curlys ögon ser ledsna ut när han berättar om beslutet att skiljas efter 40 år.
Nu påstår han att han är pensionär, men trots det skallar hans ”GOOOD MORRRRRNING SAVUSAVU!” varje morgon på kanal 16 och sen drar han väderutsikterna och vad som är på gång i den lilla staden.
Under dagen ser vi honom åka som en vessla mellan olika uppdrag. Allt ifrån att hjälpa en båt som måste upp på land till möten med borgmästaren för att få ordning på någon konstig bestämmelse de håller på att införa mot seglarsamhället.
 

 
Allt är inte väl i paradiset
 

 
De senaste åren är det många seglare som bestämt sig för att stanna på Fiji under orkansäsongen. Det finns flera skäl, ett av dem är så kallade orkanbojar. Antalet orkanbojar i Savusavu har ökat och många lämnar sin båt och flyger hem under någon månad. I år har några upptäckt att det lönar sig att bryta sig in i båtarna och därmed står Curly inför en ny utmaning och han sätter igång och organiserar oss alla i en ”boatwatch”. Han kallar till möten och med dokument som visar att vi står bakom sätter han fart på polismästaren och hans kår.
Curly nöjer sig inte med att ställa krav, han är lika noga med att ordna nästa insats, där vi i långseglargruppen skall visa vår vilja att ta ansvar för det som vi själva förorsakar.
På stranden finns en sorglig skapelse, en stor stålbåt som skräpar ner stadsbilden. Vraket är kvar efter att ägaren tog sitt och sin partners liv genom att fylla båten med gas och sedan tända på. Curly har nu erbjudit våra gemensamma resurser att rensa bort ruinen och göra om henne till en dykattraktion.
 

 
Curlys relationsteori
 

 
Den utbrända båten är en påminnelse om att livet till sjöss kan fresta på relationer och Curly får ta hand om många båtbesättningar där ”småsaker” har växt till stora proportioner. ”Om man vill testa en relation så är segling perfekt”, skrattar han, ”jag brukar ge rådet att de skall lämna båten och ta semester, åka till en semesterort, tala ut och ta det lugnt. Ett annat råd är att segla bort från resten av flottan, studera hur ö-borna lever, vad de kan göra med så lite och jämföra med det vi har. Det jag älskar med människorna som lever här är att de kan PRATA. Byborna sätter sig och talar ut om problemen, de har sina Yangona ceremonier - det kallas the pacific way”

 
Google translate

When the purpose is to help others
 

I think most long sailors can point to little things along the way that helped us take big decisions. It may be Jim Cornell who founded the ARC, so we dared to take us across the Atlantic or the meteorologist Bob Mc Davitt that provides the security we need to sail the dreaded stretch down to New Zealand. Most sailors on their way to Fiji are now aiming at the small town of Savusavu on the island Vanu Levu, where we find another important support, Curly Carswell.
What unites the three "wise men", the aim is to help other sailors with their knowledge and experience.
 

 
Fiji is the best we have experienced since we left Sweden, nature and people are all smiles, but no silly grin, rather one who makes demands. We must adapt to the circumstances and the culture that regards, it is instructive and there is a reward.
 

 
Fiji, Fiji, Fidiji or Fidgi
 

 
Fiji is confusing in many ways. A country that retained their ancient traditions forcing sailors to perform strange ceremonies and the dangerous reefs, the notorious reefs are everywhere and lurking just below the surface. Here, thousands of sailors rammed their boat on one of the unfathomably beautiful corals. Either they have lost their treasures, or they have been repaired for large sums. The digital navigation has not improved the situation significantly, since many rely too much on ancient measurements carried over into modern pixels.
Those who worry to sail in among Fiji's islands, the best Pacific Ocean can offer, just need to head to Savusavu and go to a seminar with Curly. There you can learn how sevusevu ceremonies are performed and where to buy the best Yangunan.
Sevusevu is the name of the ceremony we must do when we come to a village for the first time. It may sound hard but is often a very nice way into a society that otherwise would just be a "visit". To show our respect and as a gift, we include a root called Yangona. The root is ground down and turned into kava drunk to seal our affiliation. All this we learn at Curly's seminar, followed by a packed hour of destinations and what they have to offer.
 

 
A digital sherpa
 

 
Curly is the key to a safe sailing among the three hundred islands and thousands of reefs.
Instead of sailing for the chart wrong use many sailors his waypoints. Each destination has finished routes that are marked out electronically. When the situation calls becomes the distances between each waypoint just a few meters and comments help us understand what we have to wait.
"There are two problems," argues Curly. "One is that many have sailed far once they get here, so they feel they master their boat and find it difficult to listen to advice. The second is that many long sailors would not gone away without GPS, so they can not actually navigate. "
For 20 Fiji dollars (80 Swedish crowns), we can subscribe to Curlys waypoints in a year. Then, just to sail away. When we need new waypoints we send him an email outlining where we are and the destination we wish to go to, then comes a response document with instructions. Curly usually additionally keep track of his "subscribers" and sends alert email if he sees any danger to weather or other circumstances.
In Fiji the internet connection is a dream compared to the rest of the Pacific (better than New Zealand). 3G coverage is incredible even though you are in the middle ages when it comes to much else on the islands. This does not mean that it is comprehensive and that satellite phone is still necessary.
When I ask Curly what it is that drives him, he said he wants to slow the sailors to experience the people on the outer islands, but he also wants us not to spoil it for those who come after us.
One example is the Southern Lau group that recently opened to foreigners and it really is "virgin" land. The islanders use very little money in their trade and it is important that the sailors did not come in and destroy the conditions for those who live there to maintain their independence.
 

 
Curly
 
Curly came to Fiji as a young soldier from New Zealand, the mission was to help with recovery after a hurricane. Here was born the love of the people and the country. His history is checkered, he has waged war in Vietnam, where he got hearing damages so they sent him home. Then he moved up to Fiji and worked for a company that performed major earthworks. His ability to control and plan from the military fit well with the mentality of Fiji. The success was so great that he decided to start his own construction company. He also started a diving company together with his former wife. They were among the first operators who could offer organized diving in Fiji. It was also Curly which eventually saw to it that a pressure chamber was purchased along with the other diving companies.
In the early 2000s in connection with a military coup  his wife got stabbed in a store, and after that she wanted to return to New Zealand. Curly's eyes look sad when he talks about the decision to divorce after 40 years.
Now he claims that he is retired, but despite the skulls of his "GOOOD MORRRRRNING Savusavu!" Every morning on Channel 16 and then he pulls weather outlook and what is going on in the small town.
During the day we see him go like a weasel between different missions. Everything from helping a boat that must ashore to meetings with the mayor to bring order to some strange rule they are introducing to the sailing community.
 

 
All is not well in paradise
 

 
In recent years, many sailors decided to stay in Fiji during hurricane season. There are several reasons, one of them is the so-called hurricane buoys. The number of hurricanes buoys in Savusavu has increased and many leave their boat and fly home for a month. This year, some discovered that it pays to break into the boats and thus stands Curly facing a new challenge and he starts and organizes all of us in a "boat watch". He calls to meetings and documents showing that we stand behind he sets off on police chief and his corps.
Curly is not content with making demands, he is equally careful to arrange the next bet, where we long sailing team shall demonstrate our willingness to take responsibility for what we ourselves produce.
On the beach there is a sad creation, a large steel boat that litter the city. The wreck remains after the owner took his and his partner's life by filling the boat with gas and then ignite it. Curly has now offered our collective resources to clear away the ruins and turn her into a diving attraction.
 

 
Curly's relational theory
 

 
The burnt-out boat is a reminder that life at sea might strain relationships and Curly will take care of many crews where "trifles" has grown to large proportions. "If you want to test a relationship  sailing is perfect," he laughs, "I usually advise that they should leave the boat and take a vacation, go to a resort, speak out and take it easy. Another advice is to sail away from the rest of the fleet, study how island residents live, what they can do with so little and compare with what we have. What I love about the people who live here is that they can talk. Villagers sit down and speak out about the problems, they have their Yangona ceremonies - it's called the Pacific Way "
 

Local PHONE NUMBER IN Fiji
+6799385208

Callsign SLOR
Sattelite number 
+870773991871
Our loggbook will be updated through satellite on
http://blog.mailasail.com/salsa

Local PHONE NUMBER IN Fiji
+6799385208

Callsign SLOR
Sattelite number 
+870773991871
Our loggbook will be updated through satellite on
http://blog.mailasail.com/salsa