32:43.2N 16:39.6W

AJAYA'S CRUISE
Phil & Nikki Hoskins
Sat 1 Nov 2008 14:29