Gran Tarajal

28:12.444N 14:01.595W Fri 27th Nov 2018.