lat/long Chornobyl & Pripyat

Glenoverland
Mon 18 Apr 2011 13:18
Chornobyl 51:23.11 N, 30:06.55 E
Pripyat 51:38.33 N, 30:10.00 E