Paroikas Paros

S/V Monterey
Les Crane
Sun 3 Jun 2012 15:41


37:05.25n 025:09.1eFriday May 18Paroikas Paros

<<attachment: winmail.dat>>