Leixos

S/V Monterey
Les Crane
Mon 21 Aug 2006 02:12
41:11.1n 008:42.3w