Bora Bora to Aitutaki

Rehua’s blog: route and anchorage stops
Tue 15 Sep 2015 20:45
18:15.619S 158:9.950W