Tahanea, Tuamotus

Rehua’s blog: route and anchorage stops
Mon 13 Jul 2015 03:27
16:50.739S 144:41.771W