Argostoli, Cephalonia

Rehua’s blog: route and anchorage stops
Thu 14 Aug 2014 04:12
38:11.006N 20:29.344E