Kladharidhi, Fournio

Rehua’s blog: route and anchorage stops
Fri 1 Aug 2014 03:46
37:34.134N 26:28.535E