Bora Bora 16:30.1S 151:45.3W

Blue Hound
Phil Marks & Rosy Jensen
Thu 25 Jul 2019 06:45
Probably one of our most pleasant stops so far. Photos to follow! Next leg will take 10 days to Niue, 1200 miles to sail.