28:55.000N 15:40.240W

Bluetarn
Fri 14 Nov 2008 08:53
Full oilskins. Plenty of spray flying about. 45 miles to go.