logo S/Y KO-KO
Date: 20 May 2011 16:34:50
Title: posisjon

pos: 38.05.7N 11.00.6E

Diary Entries