logo S/Y KO-KO
Date: 08 Sep 2011 09:20:32
Title: Posisjon

Pos:  33.36.040N 14.31.212W

Diary Entries