SMS via Iridium

27:39.30S 17:50.34E The redtailed bluestriped honeymooneybird arrived Karios airstrip, Namibia 1118Z