SMS via Iridium

19:35.98S 18:06.94E Arrived Grootfontein airport Namibia 1214Z