Chegamos!

Ephémeros
Nelson Bastos
Sat 13 Nov 2010 21:11
16:53.19N 24:59.46W