Shelter Bay, Panama

Jacktar
Sat 1 Feb 2014 18:51
09:22.079N 079:57.067W