20131119 Whangarei Town Basin lat 35:43.433S lon 174:19.604E

SY/BELISSIMA
BARRE Sylvie & Remi
Tue 19 Nov 2013 17:06