Navillus
Fri 30 Nov 2007 15:33
22:39.900N 27:16.960W