logo Around the world with Oda 2012 - 2015
Date: 02 Jun 2015 22:15:00
Title: Nattseiling forbi indrefilteten i Italia

Lat38deg29'36" Lon15deg4'58" 02-Jun-2015 21:11:58 UTC Vi nattseiler forbi indrefileten i Italia


Diary Entries