logo S/Y KO-KO
Date: 21 May 2011 12:31:06
Title: posisjon

pos: 39.12.064N 9.07.462E

Diary Entries