logo S/Y KO-KO
Date: 05 May 2011 07:44:40
Title: posisjon

pos: 35.36.373N 25.13.374E

Diary Entries