logo Ammonite's Web Diary
Date: 05 Dec 2018 21:36:00
Title: Escondido Marina, Sea of Cortez, Mexico

Pos: 025:43.544N, 111:10.444W


Diary Entries